Wspieraj!

Zostań mecenasem kultury dawnej i nieś z nami Wici!

Większość działań Wici jest finansowana z dotacji UE oraz z naszych własnych funduszy. Nie pobieramy opłat za dostęp do autorskich materiałów i zajęć edukacyjnych, poprzez które realizujemy naszą misję. Chcemy się rozwijać i dostarczać Ci więcej ciekawej i dobrej jakości treści. Możesz wesprzeć nasze działania i przekazać nam darowiznę,  którą następnie odliczysz od podatku, ponieważ działamy w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jak przekazać Wiciom darowiznę?

Wpłać darowiznę na konto:

Stowarzyszenie na rzecz Promocji Kultury i Rzemiosł Dawnych “Wici”

BNP Paribas

44 1600 1462 1839 2219 9000 0001

tytułem „darowizna na cele statutowe” lub konkretny cel wymieniony w statucie Wici.

Może być to jednorazowa, większa wpłata lub regularne mniejsze wpłaty. Każda wpłata wspiera nasze funkcjonowanie i przyczynia się do realizacji misji Wici. 

Uwaga! Odliczenie nie może przekroczyć 10% dochodu w danym roku podatkowym.

Na co wydamy Twoją darowiznę?

Kwotę wpłaconej darowizny zaksięgujemy w budżecie Stowarzyszenia a następnie, zgodnie z ustawą, przeznaczymy wyłącznie na podstawową działalność statutową, którą jest:

1. Upowszechnianie, ochrona, promocja i tworzenie kultury dawnej w kraju i za granicą.

2. Upowszechnianie oraz promocja sportu, turystyki i kultury fizycznej (sporty dawne).

3. Wspieranie organizacyjne, informacyjne, finansowe, szkoleniowe i marketingowe podmiotów działających na rynku kultury, rzemiosł, sztuki i nauki.

Zobacz nasz Statut i strategię edukacyjną.

Jak odliczyć darowiznę od podatku?

Szczegóły dotyczące odliczeń podatkowych darowizn można znaleźć w artykule Dominiki Sawczuk (Bank Żywności SOS w Warszawie) pt. „Przyjęcie darowizny pieniężnej przez organizację” w portalu NGO.pl.

Poniżej przytaczamy wybrane fragmenty artykułu:

“Tylko wpłata darowizny w formie przelewu na konto organizacji daje darczyńcy możliwość skorzystania z odliczenia podatkowego. Możliwe jest odliczenie od podstawy opodatkowania kwoty darowizny, nie może to jednak przekroczyć 6% dochodu w danym roku podatkowym. Przepisy stanowią, że w takiej sytuacji darowizna musi być udokumentowana – w praktyce należy zatem zachować potwierdzenie dokonania przelewu.

Czy darowizna złożona każdej organizacji pozarządowej uprawnia do odliczenia podatkowego? Nie, organizacja musi być jedną z tych, wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli m.in. fundacją, stowarzyszeniem.

Czy darowizna przekazana na każdy cel uprawnia do odliczenia podatkowego? Nie, obdarowana organizacja musi prowadzić działania w sferze pożytku publicznego (czyli cele muszą się mieścić w sferze pożytku publicznego (tzw. katalogu zadań pożytku publicznego), która jest opisana w art. 4 ustawy o pożytku) lub darowizna może być przekazana na cele kultu religijnego.”

Darowiznę może przekazać osoba prawna

Podobne zasady dotyczące darowizn dotyczą firm czy organizacji. Jeżeli osoba prawna chce skorzystać z odliczenia kwoty darowizny od podstawy opodatkowania, darowizna także musi być dokonana przelewem na konto WIci. Odliczenie nie może przekroczyć 10% dochodu w danym roku podatkowym. Ponadto darowizna musi być udokumentowana (np. dokumentem bankowym). Możemy także podpisać umowę darowizny lub wydać oświadczenie o jej przyjęciu (przykład).

Zapisy te potwierdzają, że przekazana darowizna uprawnia darczyńcę do odliczenia podatkowego. Może to się okazać przydatne na wypadek kontroli darczyńcy przez urząd skarbowy.

Podstawa prawna:

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej z dnia 15 listopada 2001 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 1539)

Ustawa Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)”

Informacja pochodzi z portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za niesienie WICI!