Strategia edukacyjna

Strategia Edukacyjna Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Kultury i Rzemiosł Dawnych „Wici”

 1. Misja

Misją Stowarzyszenia „Wici” jest informowanie, edukowanie i promowanie w społeczeństwie idei rzemiosła, budowanie wrażliwości estetycznej na specyfikę  produktów rękodzielniczych i rzemieślniczych oraz na proces ich tworzenia. Działamy na rzecz przywrócenia dawnym rzemiosłom wartości i zastosowania we współczesnym przemyśle, wzornictwie, sztuce i jako formy spędzania wolnego czasu.

 1. Wizja

Chcielibyśmy, aby społeczeństwo było świadome czasu, umiejętności i wiedzy niezbędnej do wytworzenia produktu handmade oraz dostrzegało i rozumiało różnice pomiędzy produkcją masową a rękodziełem i przedmiotami unikatowymi. W konsekwencji rzemiosło i rękodzieło jest doceniane na rynku, a praca rzemieślników jest opłacalna ekonomicznie i stanowi pełnowartościowe źródło zarobku. Chcielibyśmy, żeby pogłębiona wiedza o rzemiośle i handmadzie była powszechna i przekładała się na świadome wybory konsumenckie.

 1. Cele

 • Budowanie grupy konsumentów wyrobów rzemieślniczych, świadomych procesu wytwórczego, jego specyfiki ekonomicznej, artystycznej i technicznej;
 • Budowanie relacji pomiędzy rzemieślnikami a ich potencjalną grupą odbiorców;
 • Promowanie instytucji związanych z rzemiosłem, np. muzeów, skansenów, pracowni rzemiosł i pokrewnych;
 • Współpraca międzysektorowa w zakresie promocji i upowszechniania wiedzy o rzemiośle – między instutucjami publicznymi, sektorem prywatnym i organizacjami pozarządowymi;
 • Tworzenie rzetelnych materiałów edukacyjnych i informacyjnych na temat rękodzieła i rzemiosła;
 • Tworzenie i udostępnianie dobrych praktyk w zakresie edukacji na temat rzemiosła w formie prezentacji, publikacji i wymian;
 • Zwiększanie kompetencji członków Stowarzyszenia w zakresie metod edukacyjnych oraz rzemiosła.
 1. Działania

 • Warsztaty twórcze, polegające na przekazywaniu trwałych umiejętności praktycznych i wiedzy oraz pobudzaniu aktywności twórczej uczestników;
 • Projekty edukacyjne i społeczne we współpracy z twórcami, instytucjami publicznymi, firmami oraz organizacjami pozarządowymi;
 • Organizowanie mobilnego stoiska edukacyjnego na imprezach poświęconych wzornictwu i rzemiosłu;
 • Udział w festiwalach rzemiosła, jarmarkach, targach i wydarzeniach rekonstrukcji historycznej;
 • Udział w panelach dyskusyjnych, konferencjach i seminariach naukowych i popularnonaukowych poświęconych zagadnieniom dziedzictwa kulturowego;
 • Wizyty studyjne w muzeach, skansenach, pracowniach artystycznych itp.;
 • Udział w szkoleniach i kursach podwyższających kompetencje członków stowarzyszenia, a w konsekwencji podnoszenie jakości oferty edukacyjnej Stowarzyszenia;
 • Tworzenie dokumentacji (archiwum) z procesu rękodzielniczego oraz wydarzeń, w których bierze udział Stowarzyszenie lub je organizuje;
 • Opracowywanie materiałów edukacyjnych takich jak wyroby rękodzielnicze, fotografie, prezentacje multimedialne, teksty;
 • Prowadzenie bloga, strony internetowej Stowarzyszenia oraz profili w mediach społecznościowych jako kanałów promocji wydarzeń dot. rzemiosła, handmadu oraz rozpowszechnienia materiałow informacyjnych i edukacyjnych;
 • Tworzenie wydawnictw online i tradycyjnych dotyczące rzemiosł oraz edukacji w ich zakresie.
 1. Teren działań

Działania realizujemy w Polsce i zagranicą oraz w przestrzeni Internetu.

 1. Grupy odbiorcze

Nasze działania kierujemy do wszystkich grup społecznych i wiekowych, w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem lub z utrudnionym dostępem do zajęć edukacyjnych i kulturalnych. W nasze działania edukacyjne angażujemy zarówno dzieci, jak i dorosłych. Chcemy dotrzeć do osób zainteresowanych rzemiosłem, handmadem, wzornictwem, rekonstruktorów, twórców ludowych i rzemieślników. W gronie odbiorców naszych działań znajdują się także edukatorzy, pracownicy instytucji kultury i sztuki, teoretycy i praktycy rzemiosła. Na poziomie instytucjonalnym nasze działania adresujemy do instytucji publicznych związanych z kultura i sztuką, innych stowarzyszeń i fundacji, przedsiębiorstw, instytutów i placówek naukowych i popularnonaukowych, wydawnictw, mediów tradycyjnych i internetowych oraz instytucji i organizacji międzynarodowych.