Statut

Zobacz cały statut w pdf

 

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ PROMOCJI KULTURY I RZEMIOSŁ DAWNYCH „WICI”

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie na rzecz Promocji Kultury i Rzemiosł Dawnych „Wici”, może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „Wici”, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bełchatów.

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Bełchatowa, Łodzi i województwa łódzkiego.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

Cele Stowarzyszenia:
1. Upowszechnianie, ochrona, promocja i tworzenie kultury dawnej w kraju i za granicą.
2. Upowszechnianie oraz promocja sportu, turystyki i kultury fizycznej (sporty dawne).
3. Wspieranie organizacyjne, informacyjne, finansowe, szkoleniowe i marketingowe podmiotów działających na rynku kultury, rzemiosł, sztuki i nauki.

§ 8

Realizacja celów Stowarzyszenia następuje w szczególności poprzez działania odpłatne i nieodpłatne:
1. Promocję podmiotów i twórców rzemiosł i kultury w środkach przekazu.
2. Organizowanie i współorganizowanie wydarzeń artystycznych.
3. Organizowanie spotkań, szkoleń, wykładów, warsztatów oraz konferencji dotyczących kultury dawnej, sztuki i nauki.
4. Organizowanie wyjazdów, wycieczek, ekspedycji badawczych w celu wymiany, zdobywania, pogłębiania i przekazywania wiedzy o kulturze i nauce polskiej i obcej.
5. Reprezentowanie i promowanie podmiotów kultury, sztuki i nauki.
6. Organizowanie i współorganizowanie konkursów, przyznawanie nagród, stypendiów.
7. Organizowanie, współorganizowanie oraz wspieranie działań w dziedzinie sportu i turystyki.
8. Wspieranie aktywności ośrodków kulturalnych, edukacyjnych i naukowych, tworzenie sieci współpracy.
9. Tworzenie ośrodków zajmujących się promocją kultury dawnej.
10. Tworzenie, realizowanie i wspieranie projektów kulturalnych (polegających w szczególności na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury), edukacyjnych, naukowych, tłumaczeniowych.
11. Wspieranie działalności marketingowej, promocyjnej i wydawniczej podmiotów kultury i nauki.
12. Prowadzenie działalności wydawniczej.
13. Rozpowszechnianie wydawnictw drukowanych i multimedialnych.
14. Prowadzenie działalności badawczej.
15. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi (krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi) w zakresie związanym z realizacją celów Stowarzyszenia.
16. Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zajmujących się działalnością kulturalną i naukową, w zakresie związanym z realizacją celów Stowarzyszenia.
17. Inne formy działalności zgodne z celami Stowarzyszenia, uchwalone przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

Zobacz cały statut w pdf