Projekt KRAJKA

Projekt KRAJKA to skrócona nazwa dla działań, które realizujemy od stycznia do grudnia 2020 zatytuowanych „Tkactwo tabliczkowe wczoraj i dziś – badania, warsztaty, monografia”.

Jest to projekt badawczo-edukacyjny mający na celu popularyzację tkactwa tabliczkowego, techniki ręcznego tkania ozdobnych pasów (krajek). Główne działania projektu to:

1) przegląd literatury przedmiotu oraz kwerenda w polskich muzeach,

2) wywiady ze współczesnymi twórcami krajek tabliczkowych, oraz

3) otwarte warsztaty edukacyjne podczas których uczestnicy nauczą się podstaw tkactwa tabliczkowego i wytworzą przedmioty użytkowe lub dekoracyjne z jego wykorzystaniem.

Doświadzenia z warsztatów posłużą do opracowania autorskich materiałów edukacyjnych do nauki tkania tabliczkowego, udostępnionych w formie elektronicznej na wolnej licencji. Informacje zebrane w muzeach oraz poprzez przegląd literatury zostaną udostępnione na naszym blogu.

Pomysłodawczynią i koordynatorką projektu jest Emilia Pawłusz.

W poszukowaniach informacji na temat tkactwa tabliczkowego na terenach Polski wspierają nas pracownicy muzeów archeologicznych i etnograficznych. Dziękujemy za wsparcie merytoryczne, otwartość i entuzjazm!

Projekt jest realizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

logo